Nawigacja

SP ZOZ MSWiA

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji


Rodzaj
centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa
Posiadane certyfikaty
Akredytacja Nr A/01/2007 Ministra Zdrowia w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników z dn.15.11.2007 r.
Otrzymane nagrody i wyróżnienia
-

Informacje o podmiocie

Celem działania Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW jest pobieranie krwi, wytwarzanie z niej składników wysokiej jakości, ich dystrybucja oraz zaspokajanie terapeutycznych oczekiwań odbiorców.

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW rozpoczęło działalność we wrześniu 2004 roku.

Podstawowe zadania Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW:

 1. kwalifikowanie kandydatów na dawców do oddania krwi;
 2. prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup oddających krew w Centrum MSW;
 3. pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
 4. gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników;
 5. propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych;
 6. pobieranie krwi i oddzielanie jej składników;
 7. zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki oraz w produkty krwiopochodne;
 8. udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią;
 9. prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;
 10. współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
 11. sprawowanie nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 12. organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Wykonując swoje zadania, Centrum MSW współpracuje w szczególności z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi oraz innymi podmiotami leczniczymi, Polskim Czerwonym Krzyżem i organizacjami honorowych dawców krwi, instytutami badawczymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

Polityka zarządzania jakością w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW oparta jest na ciągłym wdrażaniu systemu „Dobrej praktyki wytwarzania – GMP”, stosowaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych i laboratoryjnych, co wpływa na bezpieczeństwo i jakość wytwarzanych produktów, a także pracy zatrudnionych osób.

Szczególną troską objęci są dawcy krwi jako osoby zasługujące na społeczną aprobatę i wdzięczność.

System zapewnienia jakości w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW opiera się na:

 1. stosowaniu obowiązujących przepisów wydanych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w 2014 roku,
 2. zapewnianiu jakości na wszystkich stanowiskach pracy,
 3. dążeniu do włączenia całej załogi w kompleksowy system zapewniania jakości,
 4. dążeniu do spełnienia oczekiwań odbiorców świadczonych usług zarówno wewnętrznych (pracownicy), jak i zewnętrznych (dawcy i biorcy krwi, banki krwi, lekarze uczestniczący
  w procesie leczenia),
 5. prawidłowym, zgodnym z przepisami dokumentowaniu wszystkich procesów wytwórczych, zarówno na poziomie operacyjnym (regulaminy wewnętrzne, zakresy obowiązków), taktycznym (standardowe procedury operacyjne – SOP, sporządzane w oparciu o obowiązujące przepisy IHiT, BHP, PIP), jak i strategicznym (Księga Jakości).

W Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW wdrożono system identyfikacji i etykietowania krwi i jej składników zgodny z międzynarodowym standardem ISBT 128.

 

Co nas wyróżnia

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW jest jedyną jednostką służby zdrowia MSWiA, która realizuje zadania z zakresu pobierania, przetwarzania i dystrybucji krwi i jej składników.Informacje dla pacjentów

Pomimo dużego postępu medycyny nie udało się wytworzyć preparatu, który zastąpiłby krew ludzką. Jedynym źródłem krwi są osoby zdrowe.

Krew jest niezbędna w wielu sytuacjach m.in. podczas masywnych krwotoków, zabiegów operacyjnych, w jednostkach chorobowych, w których występują objawy związane z niedoborem składników krwi.

Jeżeli:

 • jesteś osoba pełnoletnią, a nie przekroczyłeś 65-tego roku życia,
 • czujesz się zdrowy

zgłoś się do Rejestracji CKiK MSW lub innego miejsca poboru:

 • po lekkim, beztłuszczowym posiłku,
 • z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, w przypadku dawców wielokrotnych – legitymacja HDK).

Oddawanie krwi i jej składników jest procedurą dla większości dawców bezpieczną i dobrze przez nich tolerowaną. U niektórych dawców może wystąpić krótkotrwałe osłabienie, zawroty głowy, spadek ciśnienia tętniczego krwi, omdlenie. Reakcje te nie wymagają postępowania leczniczego.

Krew pobiera się zawsze sprzętem jednorazowego użytku.

Kandydat na dawcę oraz dawca do oddania krwi lub jej składników jest kwalifikowany przez lekarza na podstawie wypełnionego kwestionariusza, wywiadu i badania lekarskiego oraz  badań laboratoryjnych.

Po oddaniu krwi lub jej składnika dawca krwi otrzymuje:

 • ekwiwalent żywieniowy (4500 kcal)
 • zwolnienie z pracy, zajęć szkolnych w dniu oddania krwi
 • legitymację Honorowego Dawcy Krwi
 • bezpłatne wyniki badań:
  • grupy krwi
  • morfologii
  • na obecność chorób zakaźnych przenoszonych drogą krwi (wirusowego zapalenia wątroby B i C, wirusa HIV, kiły)

Pamiętaj, że krew może być potrzebna w każdej chwili każdemu z nas lub naszym bliskim!

Kierownictwo

lek. Beata Uszyńska-Kałuża – Dyrektor

Urszula Zgoda – Główna Księgowa

Aniela Majchrzak – Pielęgniarka Koordynująca

Kontakt

ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa

tel. 22-508-12-10

fax: 22-508-24-62

info@ckikmsw.pl

strona internetowa

Rejestracja

Informacje dla krwiodawców: 22-508-13-12

Dawcy Krwi przyjmowani są: poniedziałek – piątek 7:30–13:00

Godziny otwarcia

Array
do góry