Nawigacja

Praca

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Data publikacji 23.01.2013

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie (ZOZ MSW)

siedziba: Al. Wojska Polskiego 37 10-228 Olsztyn

 

 1. Kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ MSW winien spełniać następujące warunki:
  1. posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza w RP;
  2. posiadać tytuł zawodowy lekarza / lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;
  3. posiadać wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych;
  4. posiadać co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.
 2. Oferty kandydatów powinny zawierać:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ MSW;
  2. prawo wykonywania zawodu lekarza w RP;
  3. dokumenty potwierdzające jednoznacznie posiadane wykształcenie i dorobek zawodowy;
  4. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
  5. zaświadczenie o niekaralności;
  6. świadectwa pracy;
  7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
   z późn. zm.);

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, w oryginale albo kopii uwierzytelnionej notarialnie należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Departamentu Zdrowia MSW, w pok. 37 albo przesyłać (decyduje data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego), w zamkniętych kopertach (na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres) pod adresem:

                                   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

                                   Departament Zdrowia

                                   ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

z dopiskiem:

„KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA ZOZ MSW
W OLSZTYNIE”

 

4. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ZOZ MSW udostępniane są do wglądu w Departamencie Zdrowia MSW lub siedzibie ZOZ MSW.

 

Termin składania ofert upłynie w dniu 22 lutego 2013 r.

 

Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w ust. 2, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa
w ust. 2, będzie skutkował, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

 

5. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia,
w którym upływa termin zgłaszania ofert.

do góry