Nawigacja

Praca

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie

Data publikacji 22.03.2013

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie  (ZOZ MSW),

siedziba:, ul. Krakowska 16 35-111 Rzeszów

 1. Kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko Dyrektora ZOZ MSW winien spełniać następujące warunki:
  1. posiadać obywatelstwo polskie;
  2. korzystać z pełni praw publicznych;
  3. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  4. posiadać wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych;
  5. posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzy letni staż pracy.
 2. Oferty kandydatów powinny zawierać:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora ZOZ MSW;
  2. dokumenty potwierdzające jednoznacznie posiadane wykształcenie i dorobek zawodowy;
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
  4. świadectwa pracy;
  5. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
   29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
   z późn. zm.);
  7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  8. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Departamentu Zdrowia MSW,
  w pok. 37 albo przesyłać (decyduje data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego),
  w zamkniętych kopertach (na kopercie należy umieścić imię i nazwisko, adres oraz nr telefonu kandydata) na adres:

                                   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

                                   Departament Zdrowia

                                   ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

z dopiskiem: „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZOZ MSW W RZESZOWIE”

 

4. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ZOZ MSW udostępniane są do wglądu w Departamencie Zdrowia MSW lub siedzibie ZOZ MSW.

 

Termin składania ofert upłynie w dniu 25 kwietnia 2013 r.

 

Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w ust. 2, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa
w ust. 2, będzie skutkował, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

 

5. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia,
w którym upływa termin zgłaszania ofert.

do góry