Nawigacja

Praca

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na stanowiska dyrektorskie w ZOZ- ach MSW we Wrocławiu, Głuchołazach i Ciechocinku

Data publikacji 11.07.2014

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

ogłasza konkurs na stanowiska:

1. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu (ZOZ MSW)

siedziba: 50-233 Wrocław ul. Ołbińska 32

2. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach (ZOZ MSW)

siedziba:  48-340 Głuchołazy ul. Karłowicza 40

3. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
”ORION” w Ciechocinku (ZOZ MSW)

siedziba: 87-720 Ciechocinek, ul. Warzelniana 1

 1. Kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko Dyrektora ZOZ MSW winien spełniać następujące warunki:
 1. posiadać obywatelstwo polskie;
 2. korzystać z pełni praw publicznych;
 3. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. posiadać wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych;
 5. posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzy letni staż pracy.
 1. Oferty kandydatów powinny zawierać:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora ZOZ MSW;
 2. dokumenty potwierdzające jednoznacznie posiadane wykształcenie i dorobek zawodowy;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 4. świadectwa pracy;
 5. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
  z późn. zm.);
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w Departamencie Zdrowia MSW,
  w pok. 37, albo przesyłać (decyduje data stempla pocztowego), w zamkniętych kopertach (na kopercie należy umieścić imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kandydata) na adres:

                                   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

                                   Departament Zdrowia

                                   ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

      z odpowiednim dopiskiem: „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZOZ MSW W ……..”.

4. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ZOZ MSW udostępniane są do wglądu w Departamencie Zdrowia MSW lub ZOZ MSW.

Termin składania ofert upłynie w dniu 17 sierpnia 2014 r.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt 2, nie podlegają uzupełnieniu i nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

5. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia,
w którym upływa termin zgłaszania ofert.

do góry