Nawigacja

Praca

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na stanowiska: Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW „AGAT” w Jeleniej Górze oraz Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

ogłasza konkurs na stanowiska:


Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „AGAT” w Jeleniej Górze 

ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Góra 

oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach 

ul. Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy

 

1. Kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa winien spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza w RP;

2) posiadać tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;

3) posiadać wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych;

4) posiadać co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

2. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa;

2) dokumenty potwierdzające jednoznacznie posiadane wykształcenie i dorobek zawodowy;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4) oryginał zaświadczenia o niekaralności z terminem wydania nie starszym niż sprzed 3 miesięcy;

5) świadectwa pracy;

6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Departamentu Zdrowia MSW, w pok. 37 albo przesyłać (decyduje data stempla naniesiona na przesyłce), w zamkniętych kopertach (na kopercie należy umieścić imię, nazwisko, adres kandydata oraz nr telefonu) na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Departament Zdrowia

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

 

z dopiskiem:

„KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA SANATORIUM MSW AGAT”

albo

„KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSW W  GŁUCHOŁAZACH”

4. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotów leczniczych, o których mowa powyżej, udostępniane są do wglądu w Departamencie Zdrowia MSW lub w ich siedzibach.

 

Termin składania ofert upłynie w dniu 15 czerwca 2015 r.

 

Oferty kandydatów, które nie będą zawierały dokumentów wymienionych w ust. 2, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

 

5. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie około 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

 

do góry