Nawigacja

Praca

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na stanowiska: Dyrektora SP ZOZ MSW w Opolu oraz Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie

Data publikacji 08.06.2015

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

ogłasza konkurs na stanowiska:

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu (SP ZOZ MSW w Opolu)

ul. Krakowska 44, 45-075 Opole

oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie (SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie)

ul. Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

 

Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko Dyrektora SP ZOZ MSW w Opolu:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 3. posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku objętym konkursem;
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie:

 1. prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
 3. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

Oferty kandydatów na stanowiska objęte konkursem powinny zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy);
 3. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 4. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 5. zaświadczenie o niekaralności (oryginał) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Wymagane dokumenty w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data stempla naniesiona na przesyłce), w zamkniętych kopertach, na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Departament Zdrowia

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa.

Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację: „Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu” albo „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie”.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotów leczniczych, o których mowa wyżej, udostępniane są do wglądu w ich siedzibach lub w Departamencie Zdrowia MSW (ul. Wołoska 137, IX piętro, pokój 37).

Termin składania ofert upłynie w dniu 13 lipca 2015 r.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

do góry