Nawigacja

Praca

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach

Data publikacji 28.07.2015

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach

ul. Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy

1. Kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa winien spełniać następujące warunki:

  1. posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza w RP;
  2. posiadać tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;
  3. posiadać wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych;
  4. posiadać co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

2. Oferty kandydatów powinny zawierać:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa;
  2. dokumenty potwierdzające jednoznacznie posiadane wykształcenie i dorobek zawodowy;
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
  4. oryginał zaświadczenia o niekaralności z terminem wydania nie starszym niż sprzed 3 miesięcy;
  5. świadectwa pracy;
  6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Departamentu Zdrowia MSW, w pok. 37 albo przesyłać (decyduje data stempla naniesiona na przesyłce), w zamkniętych kopertach (na kopercie należy umieścić imię, nazwisko, adres kandydata oraz nr telefonu) na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Departament Zdrowia

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

z dopiskiem:

 „KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSW W  GŁUCHOŁAZACH”

Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2

4. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, o którym mowa powyżej,  udostępniane są do wglądu w jego siedzibie lub w Departamencie Zdrowia MSW.

Termin składania ofert upłynie w dniu 1 września 2015 r.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierały dokumentów wymienionych w ust. 2, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

5. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

do góry