Nawigacja

Praca

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie

Data publikacji 09.09.2015

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie

Górzno 63

64-120 Krzemieniewo 
 

Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa:

 1. prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
 3. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

Oferty kandydatów na stanowisko objęte konkursem powinny zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy);
 3. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 4. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 5. zaświadczenie o niekaralności (oryginał) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Wymagane dokumenty w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data stempla naniesiona na przesyłce), w zamkniętych kopertach, na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Departament Zdrowia

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa.

Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie”.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ww. podmiotu leczniczego udostępniane są do wglądu w jego siedzibie lub w Departamencie Zdrowia MSW (ul. Wołoska 137, IX piętro, pokój 37).

Termin składania ofert upłynie w dniu 12 października 2015 r.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

do góry