Nawigacja

Praca

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Data publikacji 07.10.2015

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie

ul. Krakowska 16

35-111 Rzeszów

Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa:

 1. prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
 3. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

Oferty kandydatów na stanowisko objęte konkursem powinny zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy);
 3. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 4. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 5. zaświadczenie o niekaralności (oryginał) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Wymagane dokumenty w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data stempla naniesiona na przesyłce), w zamkniętych kopertach, na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Departament Zdrowia

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie”.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ww. podmiotu leczniczego udostępniane są do wglądu w jego siedzibie lub w Departamencie Zdrowia MSW (ul. Wołoska 137, IX piętro, pokój 37).

Termin składania ofert upłynie w dniu 9 listopada 2015 r.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

do góry