Nawigacja

Praca

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na stanowiska: Dyrektora SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol” MSW w Kudowie-Zdroju, Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze

Data publikacji 13.06.2016

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ogłasza konkurs na stanowiska:

Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie-Zdroju
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój
(postępowanie nr DZ-WOP-1113-7/2016)

Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Góra
(postępowanie nr DZ-WOP-1113-8/2016)

 

 1. Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko Dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
  1. wykształcenie wyższe;
  2. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
  3. posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku objętym konkursem;
  4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
 2. Oferty kandydatów na stanowiska objęte konkursem powinny zawierać:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy);
  3. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
  4. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
  5. zaświadczenie o niekaralności (oryginał) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  7. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.);
  9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z późn.zm.).

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2.

Wymagane dokumenty w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data stempla naniesiona na przesyłce), w zamkniętych kopertach, na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, pokój 232

Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, numer postępowania konkursowego, a także adnotację:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kudowie-Zdroju” lub

„Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze”.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotów leczniczych, o których mowa wyżej, udostępniane są do wglądu w ich siedzibach lub w Departamencie Zdrowia MSWiA, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (22 508 18 67).

Termin składania ofert upłynie w dniu 15 lipca 2016 r.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

do góry