Nawigacja

Praca

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na stanowisko Audytora Wewnętrznego w SP ZOZ MSWIA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Data publikacji 26.10.2016

Dyrektor SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie

ogłasza nabór na stanowisko:
Audytor Wewnętrzny

 

Dokumenty należy składać

 

w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór na stanowisko Audytor Wewnętrzny”
w Kancelarii SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
lub przesłać pocztą na adres Szpitala

 

w terminie do dnia 18.11.2016 r.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

 

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

 

SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie ochronioną.

do góry