Służba Zdrowia MSWiA Dla lekarzy -

Nawigacja

Dla lekarzy

Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1536), prowadzi postępowanie kwalifikacyjne dla  lekarzy funkcjonariuszy oraz lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przed podjęciem przez nich szkolenia specjalizacyjnego w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA. Powyższe rozporządzenie określa tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw  wewnętrznych albo zatrudnionego na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Departament Zdrowia MSWiA po zakończeniu przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego przyjmuje dokumenty zakończonej specjalizacji, dokonuje ich formalnej weryfikacji i przekazuje do Centrum Egzaminów Medycznych.

 

 

do góry