Nawigacja

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Informacje dotyczące Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i dentystów

Wnioski o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) należy złożyć:

przed sesją wiosenną do 31 grudnia każdego roku,

przed sesją jesienną do 31 lipca każdego roku.

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zgłoszenie do PES  może być złożone tylko  za pośrednictwem strony https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Z dniem 1 maja 2017 roku uruchomiony został System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służący do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów. Z uwagi na nowe przepisy regulujące szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów prosimy o pilne zapoznanie się z komunikatem dostępnym na stronie internetowej http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/lekarze-i-lekarze-dentysci/komunikaty-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/

 

W celu przystąpienia do PES należy:

 1. założyć konto w SMK,

 2. uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia, co możliwe jest za pomocą podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości we właściwej izbie) oraz weryfikację uprawnień. W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się wyłącznie w SMK,

 3. W przypadku lekarzy, którzy po raz pierwszy zamierzają przystąpić do PES, przed złożeniem w SMK zgłoszenia do PES powinni uzyskać potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. W tym celu lekarze realizujący szkolenie specjalizacyjne składają odpowiedni wniosek w SMK do Departamentu Zdrowia MSWiA (MON, właściwego urzędu wojewódzkiego), a następnie w formie papierowej wraz z całością dokumentacji poświadczającej odbycie szkolenia składają go w Departamencie Zdrowia MSWiA. Dyrektor Departamentu dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lekarza, a następnie przekazuje dokumentację do właściwego, ze względu na dziedzinę specjalizacji, konsultanta krajowego w celu dokonania merytorycznej weryfikacji odbycia szkolenia specjalizacyjnego. Proces ten odbywa się obecnie poza SMK, a każda z wymienionych powyżej instytucji ma 14 dni na wykonanie należących do jej kompetencji czynności. Oznacza to, że przy maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych, proces uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc. Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA  zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK. O odmowie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w skutek niezrealizowania poprawnie programu specjalizacji, powiadamia wnioskodawcę również na piśmie.

 4. złożyć w SMK wniosek o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dołączając do niego potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego

   

  W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny oraz lekarzy, którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, że po założeniu konta w SMK i stosownej weryfikacji możliwe jest złożenie wniosku o przystąpienie do PES.

   

  Podręczniki dla użytkowników SMK opublikowane są na stronie https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych/

   

  Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail. Należy mieć na uwadze, że wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu złożonych w SMK wniosków przekazywane są równolegle na założone konto w SMK oraz na podany adres e-mail.

  W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku w systemie SMK, należy kontaktować się z infolinią CSIOZ pod numerem telefonu 19 457 , czynną w godzinach 9.00 - 15.00 lub pocztą e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl.

Wykaz podstawowych dokumentów, które lekarz jest zobowiązany przedłożyć przed dopuszczeniem do egzaminu specjalizacyjnego (dotyczy lekarzy, którzy występują o dopuszczenie do egzaminu po raz pierwszy):

1. podanie do Dyrektora Departamentu Zdrowia MSWiA o przyjęcie kompletu dokumentów;

2. indywidualny (szczegółowy) program specjalizacji – zaakceptowany przez kierownika specjalizacji – opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny;

3. opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji;

4. Karta Szkolenia Specjalizacyjnego z: - decyzją kierownika specjalizacji o zaliczeniu szkolenia (stażu) specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem, - wymaganymi wpisami z potwierdzeniami i zaliczeniami – staży, kolokwiów, dyżurów itd.;

5. indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych (potwierdzonych);

6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, w tym kursu „Zdrowie Publiczne”;

Zgodnie z § 13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26) lekarz, który w ramach danej specjalizacji odbył i zaliczył jednolity kurs w zakresie zdrowia publicznego, zakończony kolokwium, obejmujący w szczególności orzecznictwo lekarskie, promocję i profilaktykę zdrowotną, epidemiologię, bioetykę i organizację i ekonomię zdrowia, nie jest obowiązany do jego odbycia i zaliczenia w trakcie realizacji kolejnej specjalizacji, jeżeli okres od jego zaliczenia do rozpoczęcia kolejnej specjalizacji nie dłuższy niż 7 lat.

7. praca poglądowa ogłoszona drukiem lub w maszynopisie z zakresu problematyki objętej programem specjalizacji zaakceptowana przez kierownika specjalizacji;

Osoby ze stopniami naukowymi:

- wykaz publikacji – zaakceptowany przez kierownika specjalizacji,

- kserokopia zaświadczenia o posiadanym stopniu i tytule naukowym;

8. zaświadczenie o znajomości języka obcego ze Studium Języków Obcych AM. Specjalizujący się jest zobowiązany do zdawania egzaminu z jednego języka obcego, w trakcie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego. Uznawane są zaświadczenia o zdaniu egzaminu z języków kongresowych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego.

Punkt 8 nie dotyczy lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 113, poz. 658) – zgodnie z art. 11 ustawa weszła w życie 1 lipca 2011 r.;

9. kserokopie dyplomów posiadanych specjalizacji (oryginały do wglądu).

 

do góry