Nawigacja

Rozpoczęcie specjalizacji

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczęcie specjalizacji – wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych na postępowanie kwalifikacyjne w terminie od 1 do 31 marca 2017 r.

Data publikacji 08.02.2017

Informacje dla lekarzy rozpoczynających szkolenie specjalizacyjne wraz z wykazem wolnych miejsc specjalizacyjnych w dziedzinach medycyny udostępnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA.

Departament Zdrowia MSWiA przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne o rozpoczęcie specjalizacji tylko dla: lekarzy funkcjonariuszy oraz lekarzy zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia MSWiA (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna).

Lekarze przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego w trybie rezydentury i trybach pozaredydenckich nie zatrudnieni w resorcie spraw wewnętrznych składają wnioski do właściwych urzędów wojewódzkich.

Do wypełnienia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, służy system informatyczny dostępny pod adresem: http://wors.cmkp.edu.pl.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Departamencie Zdrowia MSWiA w terminach:

  1. w sesji wiosennej do dnia 28 lutego (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzanew terminie 1-31 marca),
  2. w sesji jesiennej do dnia 30 września (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 października) każdego roku.

Załączniki wymagane dla lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego w Departamencie Zdrowia MSWiA:

  1. oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania szkolenia specjalizacyjnego z pouczeniem o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań, oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135),
  2. kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, dokumentu „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty”,
  3. kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, dyplomu specjalizacyjnego,
  4. zgoda przełożonego lub pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w jednym z następujących trybów:

1) w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego funkcjonariuszowi na czas trwania określonej specjalizacji;

2) w ramach zwolnienia od zajęć służbowych udzielonego funkcjonariuszowi na czas trwania określonej specjalizacji z jednoczesnym pozostawieniem na dotychczasowym stanowisku służbowym;

3) w ramach umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z podmiotem leczniczym MSWiA;

4) w ramach umowy o pracę zawartej na czas trwania specjalizacji;

5) w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego pracownikowi na czas trwania określonej specjalizacji;

6) w ramach umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z podmiotem leczniczym MSW, wpisanym na listę jednostek akredytowanych, i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi, a w przypadku lekarza pełniącego służbę – w ramach zwolnienia od zajęć służbowych, na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu specjalizacji w podmiocie leczniczym MSWiA prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w innej akredytowanej jednostce organizacyjnej;

7) w ramach umowy cywilnoprawnej.

 

Procedura składania elektronicznego wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

1. Rejestracja/zakładanie konta: w celu założenia konta należy wejść na stronę internetową http://wors.cmkp.edu.pl.

2. Logowanie: przed rejestracją i rozpoczęciem pracy z programem zaleca się zapoznanie z plikami pomocy dostępnymi na stronie http://wors.cmkp.edu.plNastępnie należy załogować się, wypełnić wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, zatwierdzić oraz, po zatwierdzeniu wniosku, wydrukować i podpisać. Wniosek po zatwierdzeniu staje się widoczny w systemie jednostki właściwego wojewody/WCZP, MON/IWSZ, MSW/DZMSW, do której został skierowany);

Podpisany wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami dostępnymi na stronie www.zoz.mswia.gov.pl należy złożyć w Departamencie Zdrowia MSWiA w Warszawie 01-150, ul. Syreny 23 nie później niż w terminie 3 dni od końcowego terminu złożenia wniosku w formie elektronicznej (liczy się data stempla pocztowego).

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego numer rejestru wygenerowany elektronicznie po zatwierdzeniu wniosku na stronie http://wors.cmkp.edu.pl - będzie jedynym elementem identyfikującym lekarza na liście lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego ogłoszonych na stronie służby zdrowia MSWiA www.zoz.mswia.gov.pl.

Uwaga:

Każde wygenerowanie kolejnego wniosku w danym trybie przez danego użytkownika na to samo postępowanie kwalifikacyjne, automatycznie dezaktywuje poprzedni wniosek. W przypadku gdy kolejny wniosek dotyczy innego województwa niż poprzednie, wszystkie poprzednie wnioski stają się nieaktualne.

***

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest dwa razy w roku w terminach:

  • – od 01 do 31 marca 
  • – od 01 do 31 października.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie specjalizacji oraz postępowanie konkursowe, w którym uwzględnia się:

1. w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim, jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia, bądź tytuł specjalisty, wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES, albo wynik LEK (LEP)/LDEK (LDEP) oraz punkty dodatkowe – za posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych;

 2. w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim, jeżeli nie posiada odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty wynik LEK (LEP)/LDEK (LDEP) oraz punkty dodatkowe – za posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych.

Maksymalna liczba punktów w postępowaniu konkursowym z egzaminu specjalizacyjnego w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES wynosi 200 punktów.

W celu uzyskania dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym należy dołączyć:

a) kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych,

b) potwierdzenie do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września) udziału w publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych (potwierdzenie udziału w publikacji wydaje Główna Biblioteka Lekarska i jej oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych),

c) zaświadczenie pracodawcy o posiadaniu co najmniej 3 letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 28 lutego – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 30 września – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października), zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w terminach:

od 1 do 15 kwietnia lub odpowiednio od 1 do 15 listopada Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA kieruje zakwalifikowanych lekarzy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego.

 

Wzory wymaganych dokumentów

do góry