Służba Zdrowia MSWiA Dla lekarzy - Archiwum -

Nawigacja

Dla lekarzy - Archiwum

Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  (MSWiA) z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 5, w Warszawie, kod pocztowy: 02-591.

Kontakt do nas:
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel.: (22) 250 01 12
fax: (22) 601 39 88

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizowania przez Panią /Pana szkolenia specjalizacyjnego.

Podanie danych dotyczących realizacji szkolenia specjalizacyjnego  będzie obowiązkowe i niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa, na podstawie których działa MSWiA.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji szkolenia specjalizacyjnego, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, oraz jeżeli dotyczy -  do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

Jeżeli wyraziła Pani/ wyraził Pan, zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/ Pana danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynikać będzie z przepisów prawa – będzie obowiązkowe i bez ich podania  nie będzie możliwe zrealizowanie przez Panią/Pana szkolenia specjalizacyjnego.

 

Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1536), prowadzi sprawy dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów będących funkcjonariuszami oraz lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

 

do góry